top of page
ALGEMENE.png

Artikel 1. Definities

1.1. ‘Joyce Jeroense’, is als eenmanszaak gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74150170.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Joyce Jeroense.

2.2. Opdrachten worden door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigd, en er mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de opdracht als geaccepteerd en overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever bepalingen of voorwaarden bedingt die afwijken van, of niet voorkomen in voorwaarden zijn deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen en alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer

3.1. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. De Opdracht wordt aan Opdrachtnemer verstrekt mede vanwege haar persoonlijke stijl, signatuur en kwaliteit van werk. De door Opdrachtnemer geadviseerde en ontworpen werken staan niet ter discussie en zijn nimmer reden de opdracht te beëindigen en/of betaling te weigeren, zelfs indien Opdrachtgever besluit de werken niet te gebruiken.

4.2. Opdrachtgever heeft jegens de Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis tot het zo volledig en zorgvuldig mogelijk communiceren met Opdrachtnemer van haar gedachten en wensen ten aanzien van de opdracht en wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk en schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen die Joyce Jeroense hanteert zijn in euro's en zijn exclusief BTW, locatie kosten en eventuele overige kosten. 

5.2 Alle prijzen die Joyce Jeroense hanteert voor haar diensten en producten kan Joyce Jeroense ten alle tijde wijzigen. 

5.3 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Joyce Jeroense prijswijzingen meedelen aan de klant. 

5.4. Joyce Jeroense verbindt zich tot betaling van de door Opdrachtnemer verzonden declaraties binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van 500,- euro.

5.5.  Joyce Jeroense heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien niet tijdig wordt betaald en tot het moment dat volledig is betaald.

5.6. Elke wijziging van de opdracht, of dit als meerwerk moet worden beschouwd of niet, geeft Opdrachtnemer het recht de overeengekomen vergoeding aan te passen indien de wijziging daar aanleiding toe geeft en of het recht de opdracht te beëindigen. Opdrachtnemer zal een wijziging van de vergoeding ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen. Bij gebreke van overeenstemming over de wijziging mag Opdrachtnemer de opdracht beëindigen.

5.7. Indien de opdracht het verlangt kan Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Joyce Jeroense. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk vooraf het inschakelen van derden en de kosten bespreken met Joyce Jeroense. 

Artikel 6. Levertijd

6.1. Door Opdrachtnemer opgegeven data of termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Het niet naleven van overeengekomen data of termijnen door welke oorzaak ook ontstaan, geven geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en Rechten

7.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: modelrecht en auteursrecht toe aan Opdrachtnemer.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te vrijwaren voor rechten van derden ter zake.

7.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.5. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen ten behoeve van het uitvoeren van haar opdracht.

bottom of page